นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนโดยการเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

กรุณาเลือกประเภท

-->
-->
-->
-->
PreviousNext

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสารวิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ดำรงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างเป็นสุข

สุวิชฺโช ว ชเนสุโต
ผู้มีวิชาดี เป็นคนเด่นในหมู่ชน

ปรัชญาโรงเรียน

" รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม นำความรู้ คู่พหุภาษา กีฬาดีเด่น "

อัตลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา

ถิ่นสวนสวยโรงเรียนงาม

เอกลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา

เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา

คำขวัญประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น ความอุดมสมบูรณ์ทางวิทยาการ และความเข็มแข็งมีระเบียบวินัย สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ดุจคุณธรรมที่ลูกสารวิทยาทุกคนยึดมั่น ดอกไม้ประจำโรงเรียนสารวิทยา

สาระน่ารู้

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

คือโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 2,501 คนขึ้นไป ซึ่งกำหนดขึ้นโดยกรมสามัญศึกษาเดิม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.)

พระมหาพิชัยมงกุฎ

เป็นหนึ่งในห้าของเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นราชศิราภรณ์สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทำด้วยทองลงยาประดับเพชร ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสริมแต่งพระมหาพิชัยมงกุฎให้งดงามและทรงคุณค่ายิ่งขึ้น จึงให้ผู้ชำนาญการดูเพชรไปหาซื้อเพชรจากประเทศอินเดียได้เพชรขนาดใหญ่ น้ำดี จากเมืองกัลกัตตา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นำมาประดับไว้บนยอดพระมหาพิชัยมงกุฎ แล้วพระราชทานนามเพชรนี้ว่าพระมหาวิเชียรมณี พระมหามงกุฎหมายถึงยอดวิมานของพระอินทร์ ผู้เป็นประชาบดีของสวรรค์ชั้นสอง คือ ชั้นดาวดึงส์ พระมหาพิชัยมงกุฎรวมพระจอน สูง ๖๖ เซนติเมตร หนัก ๗.๓ กิโลกรัม ในสมัยโบราณถือว่ามงกุฎมีค่าสำคัญเท่ากับราชกกุธภัณฑ์อื่น ๆ และมหาเศวตฉัตรเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด

ไม้เรียว สร้างคน

การลงโทษมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้หลาบจำ และไม่ทำพฤติกรรมเช่นนั้นอีก...

อ่านเพิ่มเติม