นายนโรดม นรินทร์รัมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

บริการข้อมูลสำหรับนักเรียนและครู

งานทะเบียนวัดผล

สำหรับตรวจสอบผลการเรียน
ผลการประเมินและประวัตินักเรียน

ตารางสอน

สำหรับตรวจสอบผลการเรียน
ผลการประเมินและประวัตินักเรียน

MIS School

ระบบ MIS School
ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน
MIS School

ใบ PayIn ค่าเทอม

สำหรับนักเรียนพิมพ์/จ่ายเงินค่าเทอม
ผ่าน QR-Code หรือธนาคาร

DLIT

สำหรับเรียน/ทบทวนเนื้อหาในการเรียน
เฉพาะรายวิชาที่มีในระบบ

โครงการสาธารณประโยชน์

กิจกรรม 1 ห้องเรียน
1 โครงการสาธารณประโยชน์

เอกสารดาวน์โหลด

เป็นข้อมูลในด้านต่างๆ และเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตนของนักเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมโรงเรียน

วารสาร

สารวิทยาสาร