ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ