มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ประกาศเรียกสำรอง ห้องเรียนพิเศษ

เอกสารมอบตัว

เมื่อกรอกประวัตินักเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารและนำมายื่นวันมอบตัว

1. ใบมอบตัว​

2. ใบสมัครสมาคมผู้ปกครอง

3. กรอกประวัตินักเรียนใหม่

4. รายการค่าบำรุงการศึกษา ม.1

5. รายการค่าบำรุงการศึกษา ม.4

กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี

ใบสมัครเรียนเสริมเพิ่มศักยภาพ (เฉพาะผู้ที่สนใจ)

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว

- รูปถ่ายนักเรียนขนาด 3X4 ซม. (1.5 นิ้ว)

- ปพ.1 (ฉบับสำเนาหน้าหลัง)

- ทะเบียนบ้านของนักเรียน (ฉบับสำเนา)

- ทะเบียนบ้านของบิดา (ฉบับสำเนา)

- ทะเบียนบ้านของมารดา (ฉบับสำเนา)

- ใบเปลี่ยนชื่อ, สกุล ของนักเรียน, บิดา, มารดา (ฉบับสำเนา) (ถ้ามี)

จำนวน 2 รูป

จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

ประกาศผลการคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ

หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในลำดับสำรอง กรุณาติดตามประกาศเรียกลำดับสำรอง กรณีมีผู้สละสิทธิ์