สละสิทธิ์เข้าเรียน

ขั้นตอนการสละสิทธิ์

กดสละสิทธิ์ พร้อมอัพโหลดเอกสารดังนี้

1. แบบคำร้องขอสละสิทธิ์

2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

สละสิทธิ์ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

สละสิทธิ์ห้องเรียนปกติ

ตัวอย่างแบบคำร้องขอสละสิทธิ์

ตัวอย่างหลักฐานบัตรประชาชน