เกี่ยวกับโรงเรียน

หน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)

ครูวีนัฐดา แก้วโท กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ