หน่วยงานภายใน

งานห้องสมุด

ห้องสมุด  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  สอดคล้องกับ  นโยบายของโรงเรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้
 1. บริการสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนการสอน  และการเรียนรู้
 2. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
 3. บริการชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 2. เป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 4. ให้บริการชุมชน บริการสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ชุมชน
 5. เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบโดยปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดสู่ระบบห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library)

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์  07.00 – 16.30น.

กำหนดเวลายืมและคืนหนังสือ

ยืมและคืนหนังสือได้  3  ช่วงเวลา  คือ

เช้า  07.00 – 07.45 น.  กลางวัน  10.50 – 12.30 น.  เย็น  15.00 – 16.30 น.

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 1. นักเรียนและครูทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมาชิกห้องสมุดและนักเรียนที่มีบัตรประจำตัวนักเรียนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้
 2. ยืมหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม
 3. หนังสืออ้างอิง  ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม
 4. การยืม ต้องคืนภายใน 7 วัน ผู้ที่ไม่ส่งหนังสือคืนตามกำหนดต้องเสียค่าปรับวันละ 1 บาท / 1 เล่ม
 5. หนังสืออ้างอิง ( ต้องคืนภายใน 2 วัน ) ยืมได้ 2 วัน
 6. ห้ามนำบัตรผู้อื่นมายืมหนังสือ
 7. ในกรณีที่ทำหนังสือห้องสมุดหายให้รีบแจ้งห้องสมุดทราบทันทีและจะต้องซื้อหนังสือเรื่องเดียวกันมาชดใช้หรือชำระค่าหนังสือเท่าราคาปก ถ้าหากแจ้งหายหลังวันที่กำหนดส่งจะต้องเสียค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง โดยนับจากวันกำหนดส่งจนถึงวันที่แจ้งหาย

ข้อควรปฏิบัติให้การใช้ห้องสมุด

 1. ไม่นำ อาหาร ขนม น้ำดื่ม เข้าไปในห้องสมุด (กระเป๋านักเรียน ให้วางไว้ที่ชั้นวางของที่จัดไว้ให้ในห้องสมุด ห้ามนำของมีค่าใส่ไว้)
 2. เมื่อหยิบหนังสือมาอ่านเสร็จแล้วให้นำมาวางไว้ที่พักหนังสือที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ไม่ต้องนำไปเก็บที่ชั้นหนังสือ
 3. ไม่คุยเสียงดังในห้องสมุด เพราะจะรบกวนผู้อื่น
 4. ห้ามตัด ฉีก หนังสือในห้องสมุด ถ้าฝาฝืนจะพิจารณาโทษสถานหนัก
 5. โปรดเลื่อนเก้าอี้เก็บที่เดิมทุกครั้ง ก่อนลุกจากโต๊ะ

บริการของห้องสมุด

 1. บริการ ยืม – คืน หนังสือ รูปแบบ online และ offline
 2. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 3. บริการมุมหนังสือต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ มุมสมเด็จพระเทพฯ มุมเยาวชน มุมบอร์ดเกม มุมสมุนไพรไทย เป็นต้น
 4. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
 5. บริการการสืบค้นสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต
 6. บริการสืบค้นหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์
 7. บริการ ยืม – คืน อัตโนมัติ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์  07.00 – 16.30น.

กำหนดเวลายืมและคืนหนังสือ

ยืมและคืนหนังสือได้  3  ช่วงเวลา  คือ
 • เช้า  07.00 – 07.45 น. 
 • กลางวัน  10.50 – 12.30 น. 
 • เย็น  15.00 – 16.30 น.

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 1. นักเรียนและครูทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมาชิกห้องสมุดและนักเรียนที่มีบัตรประจำตัวนักเรียนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้
 2. ยืมหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม
 3. หนังสืออ้างอิง  ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม
 4. การยืม ต้องคืนภายใน 7 วัน ผู้ที่ไม่ส่งหนังสือคืนตามกำหนดต้องเสียค่าปรับ
  วันละ 1 บาท / 1 เล่ม
 5. หนังสืออ้างอิง ( ต้องคืนภายใน 2 วัน ) ยืมได้ 2 วัน
 6. ห้ามนำบัตรผู้อื่นมายืมหนังสือ
 7. ในกรณีที่ทำหนังสือห้องสมุดหายให้รีบแจ้งห้องสมุดทราบทันทีและจะต้องซื้อหนังสือเรื่องเดียวกันมาชดใช้หรือชำระค่าหนังสือเท่าราคาปก ถ้าหากแจ้งหายหลังวันที่กำหนดส่งจะต้องเสียค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง โดยนับจากวันกำหนดส่งจนถึงวันที่แจ้งหาย

ข้อควรปฏิบัติให้การใช้ห้องสมุด

 1. ไม่นำ อาหาร ขนม น้ำดื่ม เข้าไปในห้องสมุด
  (กระเป๋านักเรียน ให้วางไว้ที่ชั้นวางของที่จัดไว้ให้ในห้องสมุด ห้ามนำของมีค่าใส่ไว้)
 2. เมื่อหยิบหนังสือมาอ่านเสร็จแล้วให้นำมาวางไว้ที่พักหนังสือที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ไม่ต้องนำไปเก็บที่ชั้นหนังสือ
 3. ไม่คุยเสียงดังในห้องสมุด เพราะจะรบกวนผู้อื่น
 4. ห้ามตัด ฉีก หนังสือในห้องสมุด ถ้าฝ่าฝืนจะพิจารณาโทษสถานหนัก
 5. โปรดเลื่อนเก้าอี้เก็บที่เดิมทุกครั้ง ก่อนลุกจากโต๊ะ