บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนุชจิรา ทะมานนท์

                                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวัลวิภา เพ็งประสพ
น.ส.ทิพย์วรินทร์ วรโชติเดชอุดม
น.ส.ปาวาริศา สมาฤกษ์
น.ส.กมลวรรณ หาวัน
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์
น.ส.อรนันท์ จันทร์ประภาพ
นางรุ่งเพ็ชร สร่องศรี
นายกฤษฎา วิสิฐสัทธาพงศ์
น.ส.กานต์ธนาภา พัฒน์ธนเศรษฐ์
นายโสภณ จุ้ยจิตร
น.ส.กฤษณา ชำนาญ
นายกัมปนาท สมชาติ
น.ส.กันยาพร ทำดี
นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ
น.ส.ปัทมา หนองโกมล
นายเจนวิทย์ หนองโกมล
นายวรางค์ สุจริต
น.ส.ระพีพรรณ นวลผ่อง
น.ส.จุฑารัตน์ สมวงศ์
น.ส.นิตยา โยฆะวัฒน์